Általános Szerződési Feltetelek – Weboldal készítés

Amely létrejött egyrészről a kapcsolati űrlapban megjelölt cég, vagy magánszemély (továbbiakban:

Megrendelő) részéről,

másrészről:

Cégv: Kobold Stúdió Bt.

Székhely: 7257 Mosdós, Tóth Ilona utca 2. Adószám: 25704921-1-14

Számlavezető: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11743002-21201402

Képviseletében: Kovács Dorián

mint megbízott (továbbiakban: Honlapkészítő),

együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

I. Alapfogalmak meghatározása

1. Tartalom: szövegek, képek, hangok, zene, vagy bármely más adat, amelyet a megrendelő hozott létre azzal a szándékkal, hogy azt az egyéni internetes oldalon megjeleníti. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az oldalrendszert működtető program és annak valamilyen programozási nyelven írott forráskód

2. Alapanyag: olyan tartalom, melyet a megrendelő az arculattervezési munkaszakasz előtt, vagy a honlap programozási fázisa közben rendelkezésére bocsáto

3. Domain név, domain regisztráció: az interneten használt, a számítógépek internetes oldalak azonosítására szolgáló név. A domain név internetes rendszerben való létrehozása a domain regisztráció. A regisztráció alapvető feltétele, hogy a regisztrálni kívánt domain név szabad legyen.

4. Szerver: az oldalrendszer működését biztosító, a világhálóra közvetlenül és állandó, szélessávú hálózati kapcsolattal csatlakozó számítógép.

5. Egyéni internetes oldal: Olyan internetes oldal, melynek tartalma a megrendelő által kért/megjelölt internetcímen a világhálón egy böngészőprogram segítségével megjeleníthető, a megrendelő kérésére és igényei szerint kialakított arculattal rendelkezik, valamint funkciói és működése a megrendelő kérésére és egyedi igényeinek megfelelően van kialakítv

6. Arculattervezés: az egyéni internetes oldal megjelenítéséhez szükséges színek kiválasztása, az oldalon megjelenő grafikai elemek megtervezése, az oldalon megjelenő betűtípusok kiválasztása, a grafikai elemek elrendezésének megtervezése, igény esetén logó, embléma tervezése.

7. Programozás, programozási munkaszakasz: az oldalrendszer működtetését végző programkód írása, módosítása a megrendelő által a megrendelőlapon rögzített technikai leírás szerin A programozási munkaszakaszba tartozik az arculatterv alapján a képernyőn megjelenő arculati elemek számítógépes kivitelezése, az arculati elemek és a programkód összeépítése.

8. Árajánlat: jelen szerződés mellékletét képező dokumentum, mely rögzíti az egyéni internetes oldal megrendelő által kért funkcióit, működését, az esetleges grafikai szolgáltatások tételes felsorolását.

9. Kapcsolattartó személy: az a személy, akit a megrendelő felhatalmaz arra, hogy a nevében a honlapkészítővel kommunikáljon, a munkával kapcsolatban instrukciókat adjon, és a felmerülő kérdésekben döntéseket hozzon. A kapcsolattartó személy nevét a felek a megrendelőlapon rögzítik.

 

II. Az egyéni internetes oldalrendszer elkészítése

1. A Kapcsolattartó személy: Megrendelő kijelöli azt a természetes személyt (továbbiakban “kapcsolattartó”), aki a honlapkészítő irányában képviseli a megrendelő érdekeit, honlapkészítőt ellátja az oldalrendszerhez szükséges információkkal, a megrendelő érdekeit szem előtt tartva döntéseket hoz a felmerülő kérdésekben.

2. A honlapkészítő kiköti, hogy kizárólag a megrendelő által kijelölt és a megrendelőlapon rögzített kapcsolattartó személytől fogad el instrukciókat a munka tárgyára vonatkozóan. A honlapkészítő vállalja, hogy a kapcsolattartó személlyel egyeztet a felmerülő kérdésekben, és őt informálja a munkafolyamatokró A honlapkészítő kiköti, hogy sem a munkafolyamatok közben, sem pedig az átadás-átvételkor nem fogad el instrukciókat vagy minőségi kifogásokat más személyektől.

3. Árajánlat: Megrendelő a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az árajánlat a honlapkészítővel személyesen folytatott megbeszélés alapján készült, és annak tartalmát elfogadj

4. A domain regisztrációja: A honlapkészítő ellenőrzi, hogy a domain név regisztrálható-e, és nem ütközik-e egyéb jogszabályb Ha regisztrálható, igény esetén a honlapkészítő vállalja az egyéni oldarendszerhez tartozó (a megrendelőlapon rögzített) domainnév (internetcím) regisztrációját.

5. Az egyéni internetes oldal arculattervezése: Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben az árajánlaton szereplő szolgáltatásnál több személyes változtatást vagy módosítás készítését kéri, a honlapkészítő jogosult az előzetesen rögzített díjazás mértékét növeln Az újabb vázlatok készítése előtt a megrendelő és vállalkozó egyeztetnek a készítendő arculat kivitelezéséről és a díjazásról.

6. Megrendelő elfogadja, hogy a végleges arculatterv elfogadása után a megrendelő a honlapkészítőt külön munkadíj megfizetése nélkül NEM kötelezheti az arculatterv módosítására, vagy a munka közben a megrendelő a honlapkészítő részére átadott új arculati elemek felhasználására.

7. Megrendelő elfogadja, hogy számítógépes megjelenítő eszközök (monitorok, projektorok, nyomtatók) színkezelési technológiája miatt a kiválasztott színek látványa a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön (beleértve a sajátját is).

8. A programozás: A honlapkészítő vállalja, hogy a szerződés mellékletét képező megrendelőlap szerint, a rendelkezésre álló alapanyag alapján, elkészíti az egyéni internetes oldal arculatát képernyőn megtekinthető formában, és erről rendszeresen egyeztet a megrendelőv A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szöveges alapanyagot doc, txt, vagy rtf formátumban, a képeket jpeg, png, gif, tiff, vagy bmp formátumban adja át a honlapkészítőnek.

9. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülte előtt a megrendelőlaptól vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni, ennek díjazása nem képezi jelen szerződés tárgyát, ennek a munkának a díjazásáról vállalkozó és megrendelő külön egyeztetnek.

 

III. Teljesítési ütemezés

1. Szerződés aláírása, 50%-os előlegg

2. A megrendelő elképzelései alapján a honlapkészítő elkészíti a honlap látványtervé

3. Az oldal fejlesztése

4. Az elképzelt dizájn és funkciók beállítása

5. A végösszegből fennmaradó 50% rendezése és az oldal átadása.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a tartalomfeltöltés NEM része a weboldal elkészítésének. Amennyiben legkésőbb a weboldal dizájn és funkcióinak véglegesítéséig nem érkezik végleges tartalom, úgy a honlapkészítő demo képekkel és szövegekkel tölti fel a weboldalt, melyet a megrendelő későbbiekben a véglegesekre cserélheti az admin felületen keresztül.

A megbízó a 3 korrekciós konzultáció után elkészült honlapot köteles átvenni. A megbízó akkor is köteles átvenni a honlapot, ha nem juttatta el az összes anyagot a vállalt határidőre, illetve a konzultációs lehetőségek során 5 napon belül nem jelezte módosítási igényeit, illetve felmondási szándékát.

A megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződés felmondása, vagy a végösszeg meg nem fizetése esetén a befizetett előleget a megbízó a honlapkészítő által elvégzett munka díjának különbségével kapja vissza.

 

IV. Garanciális feltételek

1. A honlapkészítő kötelezi magát, hogy a programozási hibákat az átadást követő 30 napon át térítésmentesen kijavítja.

2. Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely az oldalrendszer rendeltetésszerű használatát akadályozz Ide értendőek azok a hibák is, amelyek az oldal látványának minőségromlását eredményezik.

3. A programozási hibák kijavítását a honlapkészítő a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül köteles megkezden

4. A honlapkészítő nem vállal garanciát olyan hibák kijavítására, melyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép (hardver és/vagy szoftver összetevője) hibájából eredn

5. A honlapkészítő nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, melyek az átadás-átvétel után megjelenő böngészőprogramok és/vagy változataik nem kompatibilis működésükből eredn

6. Jogi felelősség a tartalomért: A megrendelő által az oldalrendszeren megjelenített tartalomért

(képek, szövegek, hangfájlok) a honlapkészítő nem vállal jogi felelősséget.

7. Műszaki hibák, üzemeltetési szünet, következményes károk: A honlapkészítő nem vállal felelősséget a tárhely szolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért. Ennek előfordulása esetén a megrendelő nem léphet fel kártérítési igénnyel a honlapkészítővel szemben. A megrendelő a megrendelőlapon feltüntetett igénye esetén, a honlapkészítő vállalja az oldalrendszer és a hozzátartozó adatbázis alkalmankénti biztonsági mentését díjazás ellenében.

8. A honlapkészítő nem vállal felelősséget az üzemeltetési idő kieséséből keletkező következményes károkért.

 

V. Határidők, számlázás, fizetés

1. A honlapkészítő kijelenti, hogy a vállalt munkálatok teljesítési határideje: a szerződés aláírástól számított 1 hónap, amennyiben a felek más időpontban nem állapodnak m A weboldal elkészítésének díját a jóváhagyott árajánlat tartalmazza. Megrendelő elfogadja, hogy a rögzített határidők módosulhatnak, amennyiben az arculattervezési, vagy a programozási munkaszakasz ideje alatt, vagy az oldalrendszer elkészülte előtt az árajánlatban rögzített feltételektől eltérő számú egyeztetést, arculatterv-vázlatot, vagy az árajánlatban rögzítettektől vagy az alapanyagtól eltérő adatokat, funkciókat, tartalmat kíván az egyéni internetes oldalon elhelyezni.

2. Az oldalrendszer elkészülése után átadás-átvétel történik, melynek keretében a honlapkészítő részletesen bemutatja az oldalrendszer használatát megrendelő megbízottja számára, és megrendelő írásban (postai, vagy elektronikus úton) igazolja, hogy az oldalrendszer megfelel az árajánlatban szereplő követelményeknek és/vagy elvárásokn

3. A megrendelő vállalja, hogy a honlapkészítés munkadíját a megrendelőhöz eljuttatott számlák alapján készpénzben kifizeti vagy a honlapkészítő bankszámlájára átutalja, legkésőbb az oldal elkészülte után számított 8 munkanapon belü

4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes kifizetése esetén a honlapkészítő jogosult a megrendelőt 8 napos határidő kitűzésével felszólítani, s annak eredménytelen elteltét követően a honlapkészítő időlegesen vagy véglegesen leállíthatja a szolgáltatást vagy az oldalrendszer internetes megjelenését.

5. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a honlapkészítő a megrendelővel szemben fennálló pénzügyi követelését, a megrendelő külön engedélye nélkül, harmadik félnek bármikor értékesítse. A megrendelő egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a határidőre nem rendezett tartozásainak beszedése érdekében, a honlapkészítő harmadik fél számára, a tartozások beszedéséhez szükséges, a megrendelőre vonatkozó adatokat átadja és legfeljebb a tartozás kiegyenlítés megtörténtéig a harmadik fél ezeket tárolja.

Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a szerzői jogi jogszabályok rendelkezései az irányadók. Ezt a szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és a honlapkészítő honlapján (http://koboldstudio.hu/honlapkeszites-szerzodes) elhelyezett űrlap kitöltésével, és a szerződési feltételek elfogadásával lép hatályba.

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ